پت راید TV
معرفی نژاد آمریکن بابتیل 215 بازدید
پت راید

پت راید

آمریکن بابتیل با دم کوتاه، گوش ها و انگشتان طره دار و بدنی قدرتمند، ظاهری کاملاً وحشی دارد.