چرا سگ ماده من علامت گذاری می کند؟

چرا سگ ماده من علامت گذاری می کند؟

سگ های ماده با ادرار خود علامت گذاری میکنند که این مورد دلایل مختلفی دارد.یکی از این دلایل تعیین محدوده مکانی است.

تعیین محدودۀ مکانی می تواند دلیل نشانه گذاری ادراری توسط سگ های ماده باشد

 

سگهای ماده نیز با ادرار خود علامت گذاری می کنند. با این حال، این رفتار می تواند نشانه ای از اضطراب باشد.

شاید تعجب کنید که بدانید رفتار علامت گذاری، فقط یک رفتار مربوط به نرها نیست. ماده ها نیز ممکن است این رفتار را از خود نشان دهند، به خصوص سگهای مادۀ عقیم نشده ممکن است در گرما، این رفتار را انجام دهند.

حتی ماده های عقیم شده نیز ممکن است گاه به گاه پیام های تعیین محدودۀ مهمی بوسیلۀ ادرار داشته باشند. بنابراین ، اگر متعجب هستید که سگ شما چرا علامت گذاری کرده است، ممکن است بخواهید با یادداشت محل وقوع "اتفاق" شروع کنید و از آنجا موضوع را پیگری کنید.

غالباً، مکان انگیزۀ اصلی است.

اگر او ماده ای دست نخورده (عقیم نشده) باشد، احتمالاً عقیم سازی این مشکل را برطرف می کند. اگر قبلاً عقیم شده باشد، احتمالاً اضطراب زمینه ساز این رفتار است. اگر بتوان علت اضطراب را برطرف کرد، علامت گذاری ادراری او نیز قطع می شود. در برخی موارد، باید از داروهای ضد اضطراب برای جلوگیری از علامت گذاری ادراری در ماده های عقیم شده یا دست نخورده استفاده شود.