همراه گرامی،
جهت رزرو سفر در صورت امکان حداقل از یک روز قبل درخواست خود را ثبت کنید.در غیر این صورت انجام سفر بستگی به برنامه راننده های پت راید دارد.